I. ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (edaspidi – Seminar) on rakenduslikku kõrgharidust andev erakõrgkool.
§2. Seminari pidaja on Eesti Metodisti Kirik (edaspidi – pidaja), mittetulundusühingu registrikood 80196661. EMK kooli pidajana on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (registrikood 01800659) õigusjärglane. Seminari nimi inglise keeles on Baltic Methodist Theological Seminary.
§3. Seminar on EMK tööorgan koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Seminaril on oma pangaarve, pitsat ja atribuutika.
§4. Seminari aadress on Narva mnt. 51, 10120 Tallinn.
§5. Seminar juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, EMK põhikirjast ning käesolevast põhikirjast.
§6. Pidaja pädevusse kuulub:
1) Seminari tegevuseks õiguslike, majanduslike, organisatsiooniliste ja muude tagatiste loomine;
2) Seminari tegevuse alustamine ja lõpetamine;
3) Seminari põhikirja ning selles tehtud muudatuste ja täienduste kinnitamine;
4) Seminari majandusaasta eelarve ja aruande kinnitamine;
5) Seminari rektori ametisse kinnitamine ja ametist vabastamine;
6) Seminari eestseisuse kinnitamine;
7) Seminari tegevuse kontrollimine ja lahkhelide lahendamine eestseisuse ning rektori nõukogu töös.

II. TEGEVUSE EESMÄRGID

§7. Seminari eesmärgiks on valmistada ette kristlikke töötegijaid, vaimulikke ja juhte kirikutele ning kristlikele ja heategevuslikele organisatsioonidele, pakkudes Wesley/metodismi traditsioonile toetuvat ja kiriku ja ühiskonna vajadustest lähtuvat teoloogilist kõrgharidust; toetada vaimulikku kujunemist õppeprotsessi käigus; samuti korraldada EMK töötegijatele täienduskoolitust ning mitmesuguseid kursusi.
§8. Seminar võimaldab õppimist:
1) üheaastasel kursusel, mis annab praktilise teoloogilise algõppe ning sellele vastava tunnistuse;
2) kolmeaastasel õppekaval, mille täitmise korral saab üliõpilane rakenduskõrghariduse diplomi.
§9. Seminar võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks luua vajalikke osakondi, filiaale ning muid allüksusi. Allüksuse põhikirja kinnitab pidaja Seminari eestseisuse ettepanekul.

III. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

§10. Õppe- ning asjaajamiskeeled on eesti, vene ja inglise keel.
§11. Õppekorralduse aluseks on Seminari õppekava ja õppekorralduseeskiri ning EV seadusandlus.
§12. Eestseisuse, õppejõudude, haldus- ja abipersonali töösuhted reguleeritakse EV kehtiva töölepingu seadusega.

IV. ÜLIÕPILASTE VASTUVÕTMISE, VÄLJAARVAMISE JA SEMINARI LÕPETAMISE KORD

§13. Seminar võtab vastu üliõpilasi keskhariduse või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni baasil teoloogilise rakendusliku kõrghariduse omandamiseks.
§14. Üliõpilased võetakse vastu rektori nõukogu poolt kehtestatud vastuvõtutingimuste alusel.
Vastuvõtutingimused avaldatakse Seminari kodulehel.
§15. Eksmatrikuleerimine võib toimuda:
1) üliõpilase omal soovil
2) rektori nõukogu otsusega
3) seoses teise kõrgkooli siirdumise või Seminari lõpetamisega
§16. Üliõpilase eksmatrikuleerimine omal soovil toimub rektorile esitatava avalduse alusel.
§17. Eksmatrikuleerimine rektori nõukogu otsusega toimub järgmistel põhjustel:
1) üliõpilase edasijõudmatus õppetöös
2) üliõpilase mitteregistreerumine järgmiseks semestriks
3) õppeteenuselepingu mittetäitmine
4) üliõpilasele sobimatu käitumine
§18. Üliõpilasel on õigus läbida kolmeaastane õppekava ettenähtust lühema või pikema aja, kuid mitte kauem kui kuue aasta jooksul.
§19. 1) Seminari lõpetamiseks peab üliõpilane täitma kõik õppekavas kehtestatud nõuded ning maksekohustused Seminari ees.
2) Koos diplomiga antakse lõpetajale õpitud aineid, nende mahtu ja hindeid kajastav akadeemiline õiend.

V. ÜLIÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§20. Seminaris õppimine on tasuline. Üliõpilase ja Seminari vahel sõlmitakse leping, kus on fikseeritud Seminari kohustus anda üliõpilasele õppekavale vastavat haridust ning üliõpilase kohustus järgida Seminari õigusakte ja maksta õppeteenustasu. Leping sõlmitakse hiljemalt 10 päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega. Lepingu kohustuslik lisa on õppekava.
§21. Üliõpilastel on õigus:
1) kasutada õppetööks Seminari õppekirjandust, inventari ja ruume;
2) valida oma esindaja üliõpilaskonna esindusorganeisse;
3) üliõpilaskonna volitatud esindaja kaudu esitada õppenõukogule üliõpilaste ettepanekuid ja kaebusi ning olla esitatud ettepanekute arutamise juures;
4) taotleda rektori nõukogult õppeteenustasu soodustust;
5) taotleda akadeemilist puhkust vastavalt EV seadusandlusele;
6) taotleda õppetoetusi ja õppelaenu vastavalt EV seadusandlusele.
§22. Üliõpilased on kohustatud:
1) täitma õppekorralduseeskirjas esitatud nõudeid, eestseisuse, rektori ning dekaani käskkirju ja korraldusi;
2) osalema loengutel, millele nad on registreerunud, ja sooritama eksamid ning ülesanded ettenähtud tähtajaks;
3) õigeaegselt tasuma õppeteenustasu.

VI. SEMINARI TÖÖTAJAD

§ 23. Seminari õppejõudude ja töötajate kvalifikatsiooninõuded on määratletud ametijuhendis.
§ 24. Seminari korralisteks ja külalisõppejõududeks on üldjuhul pedagoogiliste oskuste ja vaimuliku töö kogemusega magistri- või doktorikraadiga isikud või kõrgharidusega spetsialistid-praktikud, kes omavad õpetatavas distsipliinis vajalikke pädevusi.
§ 25. Seminari õppejõudude ja teiste töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Seminari rektor. Seminari õppejõudude ja teiste töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks akadeemiliste töötajate ametijuhendi, töölepingu, sisekorraeeskirja ja õppekorralduseeskirjaga.

VII. JUHTIMISORGANID, NENDE PÄDEVUS JA MOODUSTAMISE KORD

§26. Seminari juhivad eestseisus ja rektor.
Seminari eestseisus
§27. Eestseisus on Seminari kõrgeim kollegiaalne juhtimisorgan.
§28. Eestseisuse liikmekandidaadid esitatakse EMK Kirikuvalitsusele kinnitamiseks ja EMK Kirikuvalitsus informeerib EMK aastakonverentsi muudatustest.
§29. Eestseisus:
1) koostab ja esitab pidajale Seminari arengukava;
2) kinnitab igal aastal rektori nõukogu poolt koostatud Seminari eelarve projekti ja esitab pidajale kinnitamiseks;
3) kehtestab stipendiumide määrad;
4) asutab Seminari vahendite arvel eristipendiume;
5) koostab ja esitab EMK-le kinnitamiseks Seminari palgaliste ametikohtade loomise ja ametipalgad;
6) kinnitab korralised õppejõud;
7) kehtestab akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooninõuded, ametijuhendi ja atesteerimise tingimused ja korra;
8) kiidab heaks ühisõppekava ja ühisõppekava koostööleppe enne nende kinnitamist Seminari pidaja poolt;
9) valib Seminari rektori kandidaadi ning esitab pidajale kinnitamiseks;
10) kinnitab ametisse struktuuriüksuste juhid;
11) teeb pidajale ettepanekuid Seminari põhikirja muudatusteks ja täiendusteks.
§30. 1) Eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega: EMK piiskop, EMK superintendent, kaks EMK poolt määratud esindajat ja teised pidaja poolt eestseisusesse valitud isikud. Vähemalt 1/5 eestseisuse liikmetest peavad moodustama õppejõudude esindajad ja vähemalt 1/5 eestseisuse liikmetest peavad moodustama üliõpilaskonna esindajad. Eestseisus võib kutsuda koosolekuil osalema hääleõiguseta nõuandvaid liikmeid.
2) Eestseisuse kutsub kokku ja selle koosolekuid juhatab piiskop, kelle puudumisel aga tema poolt volitatud eestseisuse liige. Eestseisusesse valitakse liikmed kolmeks aastaks, liikmeid võib tagasi valida. Eestseisuse liikmeks võib valida metodistliku traditsiooniga kirikute liikmete seast, välja arvatud üliõpilaste esindajate puhul.
3) Eestseisuse koosolekuid peetakse vähemalt kord kvartalis.
§31. 1) Eestseisus on otsustusvõimeline, kui koos on üle poole tema hääleõiguslikest liikmetest, sealhulgas juhataja.
2) Eestseisus võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid lihthäälteenamuse põhjal. Võrdse vastu- ja poolthäälte arvu korral otsustab juhataja hääl.
3) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4) Eestseisuse otsused on Seminari kõigile töötajatele ja üliõpilastele kohustuslikud. Need avaldatakse eestseisuse poolt kehtestatud korras.

Rektori nõukogu
§32. 1) Rektori nõukogu on eestseisuse täitevorgan.
2) Rektori nõukogusse kuuluvad rektor, teoloogiateaduskonna dekaan, teadus-arendus juht ja EMK Kirikuvalitsuse esindaja.
§33. Rektori nõukogu:
1) koostab seminari eelarve projekti ja esitab selle kinnitamiseks eestseisusele;
2) määrab stipendiumite ning abirahade maksmise korra ja tingimused;
3) kehtestab üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
4) nimetab ametisse Seminari õppesekretäri;
5) kinnitab struktuuriüksuste aruanded;
6) moodustab Seminari allüksusi, vaatab läbi nende põhikirjad ja esitab need eestseisusele;
7) vaatab läbi ning lahendab kaebusi
8) täidab käesoleva põhikirja ja Seminari eestseisuse otsustega antud muid volitusi;
9) otsustab kõikide küsimuste üle, mis ei kuulu eestseisuse ega Seminari muude juhtorganite ainupädevusse.
§34. 1) Rektori nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele mitte vähem kui üks kord kuus õppeaasta jooksul.
2) Rektori nõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab rektor või tema poolt volitatud isik.
3) Rektori nõukogu koosolek protokollitakse.
4) Rektori nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget.
5) Rektori nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega; võrdse häälte arvu korral otsustab juhataja hääl.
6) Rektori nõukogu otsused vormistatakse rektori käskkirjana.

Seminari rektor
§35. 1) Rektori valib eestseisus kolmeks aastaks teadusliku kraadiga isikute hulgast. Valimise korra kehtestab eestseisus. Rektori tegevusele annab hinnangu EMK kirikuvalitsus ja eestseisus.
2) Rektor kinnitatakse ametisse ja vabastatakse ametist eestseisuse ettepanekul EMK aastakonverentsi otsusega.
3) Rektori tagasiastumise või surma korral täidab tema ülesandeid kuni uue rektori valimiseni teoloogiateaduskonna dekaan.
§36. Rektor:
1) juhib Seminari kõrgeima ametiisikuna seminari tegevust, delegeerides teatud volitusi dekaanile ning raamatupidajale järgides EMK, rektori nõukogu ja eestseisuse korraldusi;
2) esindab Seminari ja tegutseb Seminari nimel erivolitusteta;
3) sõlmib lepinguid ja avab Seminari pangaarveid; kannab vastutust Seminari üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
4) immatrikuleerib ja eksmatrikuleerib üliõpilasi;
5) vajaduse korral nimetab kooskõlas pidajaga oma ajutise kohusetäitja.
§37. 1) Rektor annab välja oma pädevuse piires käskkirju ja teeb korraldusi.
2) Rektori käskkirjad ja korraldused on ülimuslikud ning Seminari kõigile töötajatele ja üliõpilastele kohustuslikud.
§38. Rektor esitab eestseisusele kord kolme kuu jooksul ülevaate Seminari õppetegevusest ja majanduslikust seisundist ning annab EMK Kirikuvalitsusele nõudmisel aru Seminari jooksvast tööst.

VIII. STRUKTUURIÜKSUSED JA NENDE JUHTIMINE

§39. Seminari struktuuriüksused on teoloogiateaduskond ja täiendõppe osakond.

Teoloogiateaduskond
§40. Teoloogiateaduskonna ülesanne on:
1) anda teoloogilist rakenduskõrgharidust;
2) algatada vajaliku teoloogilise õppekirjanduse väljaandmist.
§41. 1) Teoloogiateaduskonda juhib dekaan.
2) Teoloogiateaduskonna juhtorganiks on õppenõukogu.

Dekaan
§42. Dekaani valib ja kinnitab ametisse eestseisus rektori ettepanekul kolmeks aastaks teaduslikku kraadi omavate isikute hulgast.
§43. Dekaan:
1) juhib teaduskonna õppetööd vastavalt Seminari kõrgemate organite otsustele;
2) annab oma tööst vähemalt kord aastas aru Seminari eestseisusele ja rektori nõukogule vastavalt selle järelepärimistele.
§44. Vajaduse korral nimetab rektor dekaani ettepanekul ajutiselt ametisse dekaani asetäitja, kes tegutseb dekaani poolt etteantud volituste piirides.

Õppenõukogu
§45. Õppenõukogusse kuuluvad hääleõigusega teaduskonna dekaan, rektor, õppesekretär, Seminari põhi-õppejõud, tõlkide ning üliõpilaste esindajad.
§46. Õppenõukogu:
1) korraldab teaduskonna õppetegevust;
2) kinnitab õppekavad ja õppekorralduseeskirja;
3) võib teha rektorile ettepaneku üliõpilaste eksmatrikuleerimiseks
4) asutab töögruppe teaduskonna eesmärkide saavutamiseks.
§47. 1) Õppenõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele.
2) Õppenõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab dekaan või dekaani poolt selleks volitatud õppenõukogu liige.
3) Koosolekud protokollitakse.
§48. 1) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt viis liiget.
2) Otsused tehakse lihthäälteenamusega; võrdse häälte arvu korral otsustab juhataja hääl.
§49. Õppenõukogu otsused ning dekaani käskkirjad ja korraldused on teaduskonna kõigile töötajatele ja üliõpilastele kohustuslikud.
Täiendõppe osakond
§50. 1) Täiendõppe osakond korraldab EMK vaimulike ja teiste töötegijate täiendkoolitust.
2) Koostöös pidajaga moodustatud töögruppi kuuluvad seminari rektor ja teoloogiateaduskonna dekaan, EMK superintendent, eesti- ja venekeelsete vaimulike esindajad ja teised kutsutud liikmed.

IX. MAJANDUSTEGEVUS

§51. Seminari tegevuseks kasutatakse pidajale kuuluvat õppetöö nõuetele vastavat hoonet.
§52. Seminari finantsilised vahendid moodustuvad õppemaksudest, eri- ja sihtfondide eraldistest, EMK rahalistest eraldistest, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.
§53. Seminari raamatupidamist revideerib EMK revisjonikomisjon.

X. SEMINARI REORGANISEERIMISE JA SULGEMISE ALUSED NING KORD

§54. Seminar reorganiseeritakse või suletakse EMK aastakonverentsi otsuse alusel.
§55. Seminari reorganiseerimise korral nimetab EMK, kellele lähevad Seminari õigused ja kohustused.
§56. Seminari sulgemise korral läheb Seminari vara üle EMK-le. Tegevuse lõpetamisest teatatakse üliõpilastele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.
§57. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras Seminari tegevuse lõpetamise, kui aastakonverents ja eestseisus on võtnud vastu otsuse, et Seminari edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

Põhikiri muudetud 17. juunil 2023.
Kinnitan:


Robert Tšerenkov
EMK superintendent