Õpilastööde hindamise süsteem EMK Teoloogilises Seminaris.

Üliõpilastelt oodatakse vähemalt 75% auditoorsete tundide külastamist. Kursuse nõuded on kirjas ainekavas ning neid selgitab õppejõud iga kursuse esimesel tunnil.

Hindamissüsteem, vastavalt ühtsele riiklikule hindamissüsteemile kõrgharidustasemel:

hinne «A» («5») – «suurepärane» – silmapaistev ja eriti põhjalik aine nii teoreetilise kui ka rakendusliku sisu tundmine, vaba ja loov õpitulemuste rakendamise oskus, ulatuslik iseseisev töö, mitmekülgne erialakirjanduse tundmine. Aine mahust on omandatud 91–100 protsenti;
hinne «B» («4») – «väga hea» – õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu väga hea tundmine õppeprogrammi ja õpikute mahus, väga hea õpitulemuste rakendamise oskus. Eksamil on ilmnenud mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused. Aine mahust on omandatud 81–90 protsenti;
hinne «C» («3») – «hea» – õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu hea tundmine, hea õpitulemuste rakendamise oskus. Aine sügavamates ja detailsemates osades avaldub mõningane ebakindlus ja eksamivastuste ebatäpsus. Aine mahust on omandatud 71–80 protsenti;
hinne «D» («2») – «rahuldav» – õppeaine olulisemate teoreetiliste ja rakenduslike printsiipide, faktide ja meetodite tundmine ning nende rakendamise oskus tüüpolukordades, kuid eksamivastustes avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus. Rahuldavat hinnet tuleb lugeda küllaldaseks õppeprotsessi normaalse jätkamise seisukohalt. Aine mahust on omandatud 61–70 protsenti;
hinne «E» («1») – «kasin» – üliõpilane on omandanud miinimumteadmiste taseme, kuid nende teadmiste rakendamisel esineb tõsiseid puudujääke, mis osutuvad takistuseks antud ainele põhinevate järgnevate õppeainete omandamisel. Aine mahust on omandatud 51–60 protsenti;
hinne «F» («0») – «puudulik» – üliõpilasel puudub teadmiste miinimumtase. Aine mahust on omandatud 0–50 protsenti.

Eksam või arvestus loetakse positiivselt sooritatuks, kui see on hinnatud hindele "E" kuni "A". "F" tähistab läbikukkumist. "MI" lõpetamata kursust.
Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse tähti numbriteks järgmiselt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, F=0

Mõnedes ainetes pannakse hindeks "arvestatud/mittearvestatud". Sellise aine edukalt läbinu saab hindeks "P", läbikukkunu aga "F."

Iga kursuse hindepallid korrutatakse selle kursuse arvestuspunktidega. Kõikide kursuste keskmise hinde saamiseks jagatakse saadud korrutiste summa arvestuspunktide summaga. Diplomi saamiseks peab keskmine hinne olema vähemalt 2,0.

 Diplom cum laude väljastatakse üliõpilasele, kes sooritas kõik eksamid hinnetele A, B ja C, diplomitöö hindele A ning kelle kaalutud keskmine hinne on 4,60 või kõrgem.