Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindamise ja arvestamise eeskiri

Vaata ka VÕTA üldiseid põhimõtteid

I Üldsätted

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) aluseks on Eesti Vabariigi Kõrgharidusstandard peatükk 4.

 2. Käesolev kord reguleerib õpitulemuste arvestamist EMK Teoloogilises Seminaris õppides, arvestades üliõpilase varasemaid õpinguid ja töökogemust.

3. VÕTA taotluse hindamisprotsess on tasuline ainete puhul, mis on sooritatud väljaspool EMKTS-i. VÕTA taotlusi tasustatakse 1 EAP tasumääraga. Tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel 10 EAP ulatuses.

4. VÕTA toimub individuaalse hindamise korras.

5. Üliõpilane, kes on läbinud rakenduskõrgkooli või ülikooli juures mõne kohustusliku, valik- või vabaaine kursuse viimase seitsme aasta jooksul ning tal on sellekohane väljavõte või tunnistus, võib esitada taotluse aine ülekandmiseks. Valikainena võib arvestada ka täiendkoolituses, vabaharidusena või mõnes muus koolituses läbitud õpinguid kuni 3 EAP ulatuses. VÕTA taotlusega ei saa üle kanda lõpueksamit ega lõputöö.

6. Ainet, mille sooritamisest on möödunud rohkem kui seitse aastat, on võimalik taotleda ülekandmiseks juhul kui aine õpiväljundite valdamist on vastava aine õppejõule eksami abil tõestatud.

7. Üliõpilane võib VÕTA raames üle kanda ka töö- või teenimiskogemusest saadud teadmisi ja oskusi. Selle ülekandmise ulatuse üle otsustab vastav komisjon. Ühe aasta täiskoormusega töökogemust loetakse võrdseks 10 EAP ulatuses sooritatud praktikaga, arvestatakse viimase seitsme aasta jooksul töötamist.

8. Varasemaid õpinguid teistest koolidest saab VÕTA avalduse alusel üle kanda maksimaalselt kuni 60 EAP, ehk ühe kolmandiku EMKTS-i õppekava ulatusest.

9. Üliõpilasel on õigus VÕTA nõustamisele. Nõustamist pakub dekaan.

II TAOTLUS

1. Õppeinfosüsteemis (ÕIS) esitatud taotluses tuleb täita originaalsoorituse, töökogemuse või koolituse andmed ja lisada, millist õppeainet soovib tudeng sellega asendada.

2. Taotleja skaneerib ja laeb üles eelnevaid õpinguid või töökogemust tõendavad dokumendid (diplom, akadeemiline õiend, täiendõppe tunnistus, töö- või teenimiskogemust tõendav dokument, jms).

3. Taotleja vastutab esitatud dokumentide õigsuse eest.

4. VÕTA taotlused võetakse vastu kuni 30. septembrini sügissemestris ja kuni 31. jaanuarini kevadsemestris.

III HINDAMINE JA ARVESTAMINE

1. VÕTA taotlusi hindab VÕTA komisjon. Komisjonil on õigus konsulteerida vastava aine õppejõuga.

2. Taotlus vaadatakse läbi ja sellele antakse hinnang ühe kuu jooksul.

3. Vajadusel võib hindaja taotlejalt täiendavalt nõuda:

3.1. täiendavate dokumentide esitamist
3.2. portfoolio koostamist (taotleja kirjeldus töö-/teenimiskogemuse või õpingute kaudu õppimise kohta)
3.3. eksami või arvestuse sooritamist
3.4. vestlust.

4. Õppeaine ülekandmine on võimalik ka juhul kui aines on eelnevalt sooritatud arvestus, aga EMKTS-i õppekavas on aines diferentseeritud hindamine.

5. Kui eelnevad õpingud, mis üle kantakse, on hinnatud EMKTS-i hindamissüsteemist erinevas süsteemis, loeb hindaja õppeaine arvestatuks.

6. Varasemate õpingute ja erialase töökogemuse arvestamine õppeaine osana toimub üliõpilase ja vastava aine õppejõu kokkuleppel ning selle kohta ei ole vaja taotlust vormistada.

7. Kui taotleja ei nõustu hindaja otsusega, on tal õigus ühe nädala jooksul esitada kirjalik protest dekaanile.

VI KVALITEEDI TAGAMINE

1 VÕTA kvaliteedi tagamiseks lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

1.1. põhimõtteid ja protseduure järgitakse, need on avalikud;
1.2. kõigile taotlejatele võimaldatakse nõustamine;
1.3. kord aastas analüüsib õppenõukogu VÕTA protsess.

V RAKENDUSSÄTTED

Käesolev kord jõustub selle vastuvõtmise hetkest: õppenõukogu otsusega 26. november 2010. Muudatused kinnitatud õppenõukogu koosolekul 2. veebruaril 2017, 14. novembril 2019, 6. juunil 2020, ja 5. märtsil 2024.