2023/24 õppeaastal

 • Üliõpilaste õppeteenustasu on 2200 € õppeaastas.
 • Osakoormuse või üksikute õppeainete võtmisel rakendub ühe ainepunkti (EAP) tasumäär 45 €.

...

STIPENDIUMID

Eesti residentidest täiskoormuse tudengid võivad esitada avalduse rektori nõukogule stipendiumi taotlemiseks esimese õppeaasta alguses, samuti iga järgneva õppeaasta alguses. Teisel ja järgneval aastal võib tudeng taotleda stipendiumi, kui ta on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses ja osaleb jätkuvalt aktiivselt koguduse töös. Stipendiumi saamise üle otsustab rektori nõukogu, kes arvestab tudengi majanduslikku vajadust, akadeemilist edasijõudmist ja aktiivsust koguduse töös. Stipendiumi määrad on alljärgnevad:

 • 2023/24 õppeaastal Metodisti stipendium 1000 € 
 • 2023/24 õppeaastal Oikumeeniline stipendium 500 €.
STIPENDIUMI AVALDUSE VORM 

https://forms.office.com/e/S8F5BF5vF3

Avalduse esitamise tähtaeg: 15. september.

Stipendiumide eraldamiseks saadaolevad vahendid on piiratud ja sõltuvad seminarile tehtud annetustest.
Pärast tähtaega esitatud taotlusi vastu ei võeta.

...

ÕPPETEENUSTASU TASUMISE KORD

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

 • I semestri õppemaks 15. oktoobriks
 • II semestri õppemaks 15. märtsiks

Raamatupidaja saadab arve peale ainete deklareerimisperioodi.

Õppemaksu tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.

Õpingute katkestamise korral või tundidesse mitteilmumise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.

Muudatused järgneva õppeaasta õppeteenustasus avaldatakse seminari kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta märtsikuu jooksul.

...

TASULISED TEENUSED

Tasumäära ühik on õppeteenustasu ühe ainepunkti (EAP) eest vastaval aastal kehtiva õppeteenustasu tasumäära alusel.

 • Korduseksami soorituse taotlus (kui tudeng ei ole sooritanud eksamit ettenähtud kuupäevadel ja taotleb uut sooritusvõimalust) (ühe EAP tasumäär)
 • Aine kordussoorituse tasu (kui tudeng oli varasemalt ainele registreeritud ja ei ilmunud õppetööle/või ei sooritanud ainet positiivsele hindele) (ühe EAP tasumäär)
 • VÕTA taotlus (ühe EAP tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel kümne EAP ulatuses).
 • Tõlke teenustasu (ühe EAP tasumäär). Tõlget vajav tudeng on kohustatud teavitama loengusse või kokku lepitud kohtumisele mitteilmumisest. Tõlke teenustasu rakendub, kui tõlk on välja kutsutud, aga tõlget vajav tudeng ei ilmu kohale loengule või kohtumisele ja ei ole sellest 24 tundi ette teavitanud. Tõlk ei ole kohustatud ootama tõlget vajavat tudengit kauem kui ühe loengutunni (45 minutit).
 • Taasimmatrikuleerimise avaldus (ühe EAP tasumäär).
 • Duplikaat
  • Diplomi duplikaadi väljastamine. (ühe  EAP tasumäär)
  • Akadeemilise õiendi (sh hinnetelehe või õppekava täitmise tulemusi kajastava muu dokumendi) duplikaadi väljastamine. (ühe EAP tasumäär)
  • Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi väljastamine (ühe EAP tasumäär)

Teenuste osutamisel esitatakse arve. Arve tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.