EMK Teoloogiline Seminar valmistab ette kristlikke töötegijaid ja juhte kirikutele ning kristlikele organisatsioonidele, toetades nende vaimulikku kujunemist ning pakkudes kiriku ja ühiskonna vajadustest lähtuvat teoloogilist kõrgharidust ja täiendkoolitust.

Seminari eestseisus, juhtkond, õppejõud ja üliõpilased näevad end ühtse kogukonnana, kes on rajatud kristliku Kiriku traditsioonilistele alustele. Nii oma isiklikus kui ka kogukondlikus elus tahame toetuda Piiblis ilmutatud ja Püha Vaimu poolt sisendatud tõdedele, mis meid suunavad ja kujundavad teel pühitsuse poole. Oma akadeemilises tegevuses juhindume põhimõttest, et teadmiste ja tarkuse omandamise tulemusena kujuneks välja rõõmus jumalakartus, milles avaldub Vaimu vili meie hoiakute, sõnade ja tegudena Jumala, kaasinimeste ja kogu loodu suhtes. 

Kuuletudes Jumala Sõnale, suhtume kõigiti lugupidavalt Jumala loodud maailma, pidades pühaks inimelu, inimese seksuaalsust, kõikide inimeste võrdsust, kristlikku abielu ja perekonda kui Jumala olemusest tulenevaid võõrandamatuid väärtusi ning hoides ja kaitstes looduskeskkonda. Inimestena, keda Kristus on vabastanud, käitume selles vabaduses vastutustundlikult kõiges, mis puudutab meie keha, vaimu, andeid, materiaalset omandit, raha ja aega. Väärtustades oma keha kui Jumala Vaimu templit ning tuletades oma inimväärikuse teadmisest, et oleme loodud Jumala näo järele, järgime tervislikke eluviise töö ja puhkust tasakaalus hoides, ebaseaduslikest tegevustest hoidudes ning mõõdukuse taotlemises kõiges, mida me tarbime.

Me taotleme üheskoos sügavamat Pühakirja ja Püha Vaimu töö mõistmist, uurides usinasti Piiblit, kasutades armuvahendeid ja võttes osa ühistest jumalateenistustest.

Me tunnustame evangeeliumi kuulutuse viiside mitmekesisuse rikkust ning sellest tulenevat kristlike konfessioonide eripalgelisust, hoidudes kõigest, mis killustab kristlaskonda.

Me praktiseerime kristlikku külalislahkust, mis toetub Jumala armastusele ning väljendub vastastikuses lugupidamises ja usalduses. Sealjuures hoiame meeles oma lepinguosadust üksteisega Jumala suure perekonna liikmetena, toetades ja aidates üksteist ning rääkides tõtt armastuses.

Kinnitatud õppenõukogul 2. detsembril 2011

EMKTS järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit www.ngo.ee/eetikakoodeks