Üliõpilaste õppeteenustasu 2021/22 õppeaastal on 2050 € õppeaastas.

Eesti residentidest tudengid võivad esitada avalduse rektori nõukogule stipendiumi taotlemiseks esimese õppeaasta alguses, samuti iga järgneva õppeaasta alguses. Teisel ja järgneval aastal võib tudeng taotleda stipendiumi, kui ta on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses ja osaleb jätkuvalt aktiivselt koguduse töös. Stipendiumi saamise üle otsustab rektori nõukogu, kes arvestab tudengi majanduslikku vajadust, akadeemilist edasijõudmist ja aktiivsust koguduse töös. Stipendiumi määrad on alljärgnevad:

 • Metodisti stipendium 1000 € 
 • Oikumeeniline stipendium 525 €.

STIPENDIUMI AVALDUSTE VORMID

Metodisti stipendiumi avaldused saab siit! 

Oikumeenilise stipendiumi avalduse saab siit!

Üksikute õppeainete võtmisel rakendub ühe ainepunkti (EAP) tasumäär 32 €.

Muudatused järgneva õppeaasta õppeteenustasus avaldatakse seminari kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta märtsikuu jooksul.

ÕPPETEENUSTASU TASUMISE KORD

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

 • I semestri õppemaks 15. oktoobriks
 • II semestri õppemaks 15. märtsiks

Raamatupidaja saadab arve peale ainete deklareerimisperioodi.

Õppemaksu tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.

Õpingute katkestamise korral või tundidesse mitteilmumise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.

2021/2022 ÕPPEAASTA VIRTUAALSE ÕPPE TEHNILISE LAHENDUSE TASU

Üliõpilased, kes osalevad loengutes virtuaalselt omal soovil, (mitte terviseameti piirangute tõttu) tasuvad tehnilise lahenduse eest 30 eurot ühe õppesessiooni eest.

Üliõpilastel, kes otsustavad õppeaasta alguses õppida virtuaalselt, tuleb tasuda tehnilise lahenduse tasu nelja virtuaalse sessiooni eest mõlemal semestril (sügisel septembri, oktoobri, novembri ja jaanuari virtuaalse sessiooni eest ja kevadel veebruari, märtsi, aprilli ja mai virtuaalse sessiooni eest). Kogusumma (4 x 30€) lisatakse semestri õppemaksule.

Tehnilise lahenduse tasu ei tagastata juhul, kui seda ei saa rakendada ametlike piirangute tõttu.

TASULISED TEENUSED

Tasumäära ühik on õppeteenustasu ühe ainepunkti (EAP) eest vastaval aastal kehtiva õppeteenustasu tasumäära alusel.

 • Korduseksami soorituse taotlus (kui tudeng ei ole sooritanud eksamit ettenähtud kuupäevadel ja taotleb uut sooritusvõimalust) (ühe EAP tasumäär)
 • Aine kordussoorituse tasu (kui tudeng oli varasemalt ainele registreeritud ja ei ilmunud õppetööle/või ei sooritanud ainet positiivsele hindele) (ühe EAP tasumäär)
 • VÕTA taotlus (ühe EAP tasumäär kehtib ühe diplomi/tunnistuse/täiendkoolituse/ töökogemuse hindamisel kümne EAP ulatuses).
 • Tõlke teenustasu (ühe EAP tasumäär). Tõlget vajav tudeng on kohustatud teavitama loengusse või kokku lepitud kohtumisele mitteilmumisest. Tõlke teenustasu rakendub, kui tõlk on välja kutsutud, aga tõlget vajav tudeng ei ilmu kohale loengule või kohtumisele ja ei ole sellest 24 tundi ette teavitanud. Tõlk ei ole kohustatud ootama tõlget vajavat tudengit kauem kui ühe loengutunni (45 minutit).
 • Taasimmatrikuleerimise avaldus (ühe EAP tasumäär).
 • Duplikaat
  • Diplomi duplikaadi väljastamine. (ühe  EAP tasumäär)
  • Akadeemilise õiendi (sh hinnetelehe või õppekava täitmise tulemusi kajastava muu dokumendi) duplikaadi väljastamine. (ühe EAP tasumäär)
  • Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi väljastamine (ühe EAP tasumäär)

Teenuste osutamisel esitatakse arve. Arve tasumisega viivitamise puhul rakendub tasumata summale viivis 0.2% päevas.